Regulamin Ośrodka Wczasowego ”ZACISZE’

1.Doba hotelowa trwa od godziny 15,00 do godziny 11,00 dnia następnego.  Na polu namiotowy od 12,00 do 12,00 dnia następnego. Nie opuszczenie domku do godziny 11,00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki dziennej pobytu, a po godzinie 16,00 -100% stawki dziennej pobytu.

2.Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytową dokonuje się w dniu przyjazdu. Po dokonaniu płatności najemcy zostaje przekazana zgodnie z umową kwatera wraz z wyposażeniem.

3.W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia opłaty nie podlegają zwrotowi.

4.Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna która trwa od godziny 22:00 do 7:00.

Osoby nie przestrzegającym ciszy nocnej może zostać wypowiedziana umowa korzystania z usług i mogą zostać poproszeni o opuszczenie ośrodka.

5.Osoby odwiedzające najemców mogą przebywać na terenie ośrodka do godziny 22,00.

6. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie ośrodka.

7.Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego gościa.

8.Goście – najemca ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka.

9.Gość- najemca zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domu zgonie z wykazem, za rzeczy zniszczone z jego winy ponosi odpowiedzialność finansową.

10.Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.

11.Przebywanie zwie rząd domowych w domkach oraz na terenie ośrodka jest dozwolone, oddzielnie płatne wg cennika. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest dozorować zwierzę i stosować się do ogólnych wymogów sanitarnych. Właściciel zwierzęcia powinie posiadać aktualne świadectwo szczepień oraz w przypadku psów nie powinny być wypuszczane wolno.

12.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domku. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń grzewczych oraz elektrycznych.

13Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli bedących na wyposażeniu- na zewnątrz domków i pokoi, zmianę ich położenia w obrębie pomieszczeń wewnętrznych oraz przenoszenia mebli z domku do innego domku campingowego.

14. W domku campingowym znajduje się spis wyposażenia, który zawiera rodzaj wyposażenia i jego ilość. Osoby zakwaterowane winny sprawdzić zgodność spisu wyposażenia ze stanem faktycznym oraz ze stanem technicznym.

15.Wszelkie niezgodności, co do ilości i stanu technicznego wyposażenia oraz stanu technicznego urządzeń lub przedmiotów znajdujących się w domku, pokoju, a nie objęte w/w spisem-powinny zostać zgłoszone do recepcji ośrodka w dniu zakwaterowania. W innym przypadku stwierdzone braki lub ujawnione uszkodzenia będą traktowane powstałe z winy przebywającego.

16.Za wszelkie uszkodzenia oraz braki w wyposażeniu domku, pokoju lub innych urządzeń znajdujących się na ośrodku powstałe z winy przebywającego, pobiera się równowartość kosztu naprawy lub zakupu po aktualnie obowiązujących cenach/wykaz wyposażenia z cennikiem /. Należność należy uregulować w recepcji ośrodka do dnia wyjazdu.

17.Dzieci przebywające na ternie ośrodka , a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.

19. W pokojach, domkach obowiązuje zakaz palenia papierosów.

20 Wszelkie awarie powinny być zgłaszane pracownikowi recepcji, wynajmujący zobowiązuje się do możliwie szybkiego usunięcia awarii lub w miarę możliwości i potrzeby zamiany kwatery.

DZIĘKUJEMY ZA STOSOWANIE SIĘ DO W/W REGULAMINU I ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress