Regulamin Ośrodka Wczasowego ”ZACISZE’

1.Doba hotelowa trwa od godziny 15,00 do godziny 11,00 dnia następnego. Nie opuszczenie domku do godziny 11,00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki dziennej pobytu, a po godzinie 16,00 -100% stawki dziennej pobytu.

2.Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytową dokonuje się w dniu przyjazdu. Po dokonaniu płatności najemcy zostaje przekazana zgodnie z umową kwatera wraz z wyposażeniem.

3.W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia opłaty nie podlegają zwrotowi.

4.Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna która trwa od godziny 22:00 do 7:00.

Osoby nie przestrzegającym ciszy nocnej może zostać wypowiedziana umowa korzystania z usług i mogą zostać poproszeni o opuszczenie ośrodka.

5.Osoby odwiedzające najemców mogą przebywać na terenie ośrodka do godziny 22,00.

6. Goście – najemca mieszkający w domku, pojazd parkują przy domku nie odpłatnie. Za pojazdy parkowane na terenie ośrodka właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.

7.Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego gościa.

8.Goście – najemca ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka.

9.Gość- najemca zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domu zgonie z wykazem, za rzeczy zniszczone z jego winy ponosi odpowiedzialność finansową.

10.Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.

11.Przebywanie zwie rząd domowych w domkach oraz na terenie ośrodka jest dozwolone, oddzielnie płatne wg cennika. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest dozorować zwierzę i stosować się do ogólnych wymogów sanitarnych. Właściciel zwierzęcia powinie posiadać aktualne świadectwo szczepień oraz w przypadku psów nie powinny być wypuszczane wolno.

12.Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domku. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń grzewczych oraz elektrycznych.

13Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli bedących na wyposażeniu- na zewnątrz domków i pokoi, zmianę ich położenia w obrębie pomieszczeń wewnętrznych oraz przenoszenia mebli z domku do innego domku campingowego.

14. W domku campingowym znajduje się spis wyposażenia, który zawiera rodzaj wyposażenia i jego ilość. Osoby zakwaterowane winny sprawdzić zgodność spisu wyposażenia ze stanem faktycznym oraz ze stanem technicznym.

15.Wszelkie niezgodności, co do ilości i stanu technicznego wyposażenia oraz stanu technicznego urządzeń lub przedmiotów znajdujących się w domku, pokoju, a nie objęte w/w spisem-powinny zostać zgłoszone do recepcji ośrodka w dniu zakwaterowania. W innym przypadku stwierdzone braki lub ujawnione uszkodzenia będą traktowane powstałe z winy przebywającego.

16.Za wszelkie uszkodzenia oraz braki w wyposażeniu domku, pokoju lub innych urządzeń znajdujących się na ośrodku powstałe z winy przebywającego, pobiera się równowartość kosztu naprawy lub zakupu po aktualnie obowiązujących cenach/wykaz wyposażenia z cennikiem /. Należność należy uregulować w recepcji ośrodka do dnia wyjazdu.

17.Dzieci przebywające na ternie ośrodka , a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.

19. W pokojach, domkach obowiązuje zakaz palenia papierosów.

20 Wszelkie awarie powinny być zgłaszane pracownikowi recepcji, wynajmujący zobowiązuje się do możliwie szybkiego usunięcia awarii lub w miarę możliwości i potrzeby zamiany kwatery.

DZIĘKUJEMY ZA STOSOWANIE SIĘ DO W/W REGULAMINU I ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress